Критерий оценивания

Критерии для оценки результатов
учебных достижений при проведении
текущей, промежуточной и итоговой аттестации
ПЦК «Хоровое дирижирование»

Критерии для оценки результатов
учебных достижений при проведении
текущей, промежуточной и итоговой аттестации по предмету
ГАРМОНИЯ

Критерии для оценки результатов
учебных достижений при проведении
текущей, промежуточной и итоговой аттестации
по разделам дисциплины «Математика»

Критерии
для оценки результатов
учебных достижений
при проведении
текущей, промежуточной и итоговой аттестации
по разделам и темам
по предмету «История Казахстана»

Check list
Criteria for assessing the results of educational achievements during the current, intermediate and final certification
on the subject "English"
(social-humanitarian direction)

Бөлімдер мен тақырыптар бойынша ағымдағы,
аралық және қорытынды аттестаттауды
өткізу кезінде «Қазақ тілі» пәні бойынша
оқу жетістіктерінің нәтижелерін бағалау критерийлері

Критерии для оценки результатов
учебных достижений при проведении
текущей, промежуточной и итоговой аттестации
СОЛЬФЕДЖИО
(специальность «Теория музыки»)

Критерии для оценки результатов
учебных достижений при проведении
текущей, промежуточной и итоговой аттестации
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ
(специальность «Теория музыки»)

"Математика" пәніндегі бөлімдер мен тақырыптар бойынша
оқу жетістіктерін жүргізу кезінде
ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттау критерийлер
нәтижелін бағалау

Критерии для оценки результатов
учебных достижений при проведении
текущей, промежуточной и итоговой аттестации
по разделам дисциплины «Химия»

Критерии
для оценки результатов учебных достижений при проведении текущей, промежуточной и итоговой аттестации
по разделам и темам по предмету «Русский язык»

Бөлімдер мен тақырыптар бойынша ағымдағы,
аралық және қорытынды аттестаттауды
өткізу кезінде «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша
оқу жетістіктерінің нәтижелерін бағалау критерийлері