Стратегиялық мақсат:

Музыкалық білім беру саласында қуатты педагогикалық дәстүрлердің, бірегей бағдарламалар мен заманауи әдістемелердің негізінде  жеке тұлғаның кәсіптік қалыптасуына, өзінің болашақ мамандығына қатысты дербес, табысты және өзін-өзі шығармашылықпен іске асыруға бағытталған білім беру қызметін көрсететін жетекші оқу орындарының бірі болу

Стратегическая цель:

Стать одним из ведущих учебных заведений области музыкального образования по оказанию образовательных услуг на основе мощных педагогических традиций,уникальных программ и современных методик,направленных на формирование и профессиональное становление личности,способной самостоятельно успешно и творчески реализовывать себя в своей будущей профессии

The strategic goal:

To become one of the best educational institutions of the field of music education in the provision of educational services on the basis of powerful pedagogical traditions, unique programs and modern methods aimed at the formation and professional development of personality, capable of successfully and creatively self-realization in their future profession