Көрінісі:

Кадрлар даярлау жүйесінде жеке тұлға  мен қоғамның рухани-құндылықтық сұраныстарын,  еңбек нарығындағы нақты сұраныстарды, мәдениет пен өнердегі    бастамалар мен   перспективаларды жүзеге асыруға  бағытталған преференциялар құру

Видение:

Создание преференции в системе подготовки кадров в направлении духовно-ценностных запросов личности и общества реализации инициатив,реальных потребностей рынка труда и перспектив развития культуры и искусства

Vision:

Creating preferences in the system of personnel training in the direction of the spiritual and value demands of the individual and society for the implementation of initiatives, the real needs of the labor market and the prospects for the development of culture and art